LSD Visual Sign Language Dictionary
Sign in:   Password:   Login Shift + Enter
   
Sign Up   Forgot  
Facebook  
 
|
|
English
 

Contact Us Other Links  
  • Latest News
  • About Us
  • Know About Sign Language
  • Know Pinyin
  • Know Deaf Cultur
  • Assessment Test
  • FAQ
  • About LSD
Hand...
 &
Categ...
  &
Grade...
 &
Subjects...
 &
Stroke...
Reset
A-Z...
 &
PinYin...
 &
Search Shift+Enter

Chinese
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day  香港特別行政區成立紀念日

Chinese
 
香港特別行政區成立紀念日
收藏 Share to Facebook
English
 
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day
Print this page Font Size: Default Font Size: Medium Font Size: Larger
   
Cantonese pronunciation
:
h œ ŋ 1    g ɔ ŋ 2    d ɐ k 9    b i t 9    h ɔ ŋ 4    dz i ŋ 3    k œy 1    s i ŋ 4    l a p 9    g ei 2    n i m 6    j ɐ t 9   
Putonghua pronunciation
:
xiāng gǎng tè bié xíng zhèng qū chéng lì jì niàn rì
English pronunciation
:
hɒŋ kɒŋ ˈspeʃ.əl ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ˈriː.dʒən ɪˈstæb.lɪʃ.mənt ˌdeɪ
Grades
:
Secondary 1 Secondary 2 Secondary 3 Secondary 4 Secondary 5 Secondary 6 
Alphabet
:More Video